• Home
  • /publika
  • /Pressmeddelande rörande tvist och regler för egensotning

Pressmeddelande rörande tvist och regler för egensotning

PRESSMEDDELANDE
Pressmeddelande lämnat gemensamt av Räddningstjänstförbundet Emmaboda-Torsås och Sotning & Brandskydd i Torsås AB rörande tvist vid Kalmar tingsrätt och regler för egensotning.
Som tidigare uppmärksammats i media har det förelegat en tvist mellan Räddningstjänstförbundet Emmaboda-Torsås (”Räddningstjänstförbundet”) och Sotning & Brandskydd i Torsås AB vid Kalmar tingsrätt. Tvisten har bland annat rört frågor avseende så kallad egensotning, dvs. när en fastighetsägare som vill anlita en annan entreprenör än den som är upphandlad av Räddningstjänstförbundet för att utföra sotning alternativt sota sin fastighet själv. Räddningstjänstförbundet och Sotning & Brandskydd i Torsås AB har nu nått en överenskommelse i målet innebärande att något skadestånd inte ska utgå och att vardera parten står för sina egna rättegångskostnader.

Med hänsyn till att det i tvisten har framförts olika uppfattningar om hur reglerna avseende egensotning ska tolkas har Räddningstjänstförbundet och Sotning & Brandskydd i Torsås AB nu kommit överens om att lämna följande gemensamma pressmeddelande gällande reglernas tolkning.

Regler gällande sotning återfinns bland annat i lag (2003:178) om skydd mot olyckor. Enligt denna lag är sotningsverksamhet ett kommunalt ansvar. Vad gäller sotningen i Torsås och Emmaboda kommuner åvilar ansvaret Räddningstjänstförbundet. För att uppfylla denna skyldighet har Räddningstjänstförbundet, efter genomfört upphandlingsförfarande uppdragit åt Sotning och Ventilation i Kronoberg AB all utföra sotningstjänsterna i Torsås kommun. Enligt lag om skydd mot olyckor har den som utför sotning eller brandskyddskontroll på kommunens/Räddningstjänstförbundets uppdrag
bland annat rätt att få tillträde till den anläggning som berörs och att få nödvändiga upplysningar och handlingar.

Räddningstjänstförbundet får medge att en fastighetsägare utför eller låter annan utföra sotning på den egna fastigheten. Ett sådant medgivande får endast ges om sotningen kan ske på ett från brandskyddssynpunkt betryggande sätt. En fastighetsägare som vill anlita en annan entreprenör än den som är upphandlad av Räddningstjänstförbundet för att utföra sotning alternativt sota sin faslighet själv måste därför ansöka om så kallad egensotning. Ansökan görs genom att fylla i en blankett som finns på Räddningstjänstförbundets hemsida. Ansökan ska undertecknas av fastighetsägaren och skickas till Räddningstjänstförbundet, och därefter meddelar Räddningstjänsten både entreprenör och fastighetsägare att sotning får utföras av önskad entreprenör.
Räddningstjänstförbundet har lämnat ett antal medgivanden om egensotning där sotning ska utföras av Sotning & Brandskydd i Torsås AB.

Om en ansökan om egensotning beviljas innebär det att ansvaret för sotningen övergår från Räddningstjänstförbundet till fastighetsägaren på så sätt att om fastighetsägaren inte tillser att gällande sotningsintervall följs, kan Räddningstjänstförbundet vid efterföljande brandskyddskontroll återkalla tillståndet för egensotning och/eller förordna om eldningsförbud. Fastighetsägaren har ansvar för att utförda sotningar dokumenteras i en särskild sotningsjournal som visar när sotning har skett, vem som har sotat och vilka eldstäder som har sotats.
Sotningsjournalen ska kunna uppvisas vid brandskyddskontrollen.

En fastighetsägare har alltid rätt att utföra eller låta annan utföra sotning på den egna fastigheten. Om något medgivande om egensotning inte föreligger före det att sådan sotning utförs måste fastighetsägaren dock ändå ge den av Räddningstjänstförbundet upphandlade sotaren tillträde till fastigheten och låta denna utföra sotning. Fastighetsägaren kan då tvingas betala både för den sotning som utförts av Räddningstjänstförbundets utpekade sotare och för den sotning som utförts av annan sotare. Räddningstjänstförbundet kommer att handlägga inkomna ansökningar om egensotning så skyndsamt som omständigheterna medger.

Räddningstjänstförbundet och Sotning & Brandskydd i Torsås vill också, på förekommen anledning, informera om att rensning av imkanaler inte utgör en obligatorisk sotningsåtgärd. En annan sak är att sotare kan utföra sådan rensning i den mån fastighetsägare så önskar.

Detta pressmeddelande har lämnats gemensamt av Räddningstjänstförbundet Emmaboda-Torsås och Sotning & Brandskydd i Torsås AB.

Kontaktuppgifter:
Räddningstjänstförbundet Emmaboda-Torsås, 0471-24 98 80 eller 0486-33315, raddning@rfet.se
Sotning & Brandskydd i Torsås AB, 0486-103 94, torsas@sotovent.com

Domslut 2017-03-15