Taxa för tillstånd

Taxa för tillstånd till hantering av brandfarliga/explosiva varor

Grunden för uttag av avgift återfinns i 27 § Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor. Avgiften innefattar kommunens totala insats för tillståndsgivningen. I avgiften ingår även kostnader för avsyning. Beräkningen av avgifter följer Sveriges Kommuner och Landstings förslag till Plan- och bygglovstaxa 2011.

Avgiften för ett tillstånd beräknas genom att avgiften (ett milli-prisbasbelopp, mPBB = en tusendels prisbasbelopp) multipliceras med handlingsfaktorn (HF) i tabell 3 nedan. Korrigeringsfaktor har beslutats vara N=0,8.

Avgiften innefattar kommunens totala insats för tillståndsgivningen. I avgiften ingår även platsbesök.

Avgift = HF x mPBB x N

Avgiften beräknas efter den taxa som gäller vid tidpunkten för ärendets diarieföring och om särskilt beslut inte fattas i ärendet, då den åtgärd som avgiften avser är utförd.

Beräkningsexempel
Nytt och förnyat tillstånd till hantering av brandfarliga/explosiva varor. I avgiften ingår även kostnad för avsyning. Avsyning sker alltid vid nytt tillstånd.

Exempel
: En restaurang med gasol debiteras 150 HF (tabell 3) vilket blir 5 376 kr. år 2017 (35,84:- x 150 = 5 376:-)

HF=mPBB x N
HF=44,80:- (år 2017) x 0,8 =35,84 kr.
N=för kommuner större än 20 000 invånare =1,0
för kommuner mindre än 20 000 invånare = 0,8

Tabell 3

Anläggning/företag som förvarar
Brandfarliga/Explosiva varor

Beskrivning

HF

Anläggning för förvaring och försäljning ur cisterner

1 st.

150

Anläggning för förvaring och försäljning ur cisterner

2 till 4 st.

240

Restaurang med gasol

150

Skola

ej laboratorie/industri

150

Bensinstationer:
 – Bensinstation automat

240

 – Bensinstation bemannad

300

Explosiv vara mindre omfattning:
 – Nytt tillstånd

150

 – Förnyat tillstånd

100

Explosiv vara större omfattning:
 – Nytt tillstånd

210

 – Förnyat tillstånd

100

Fyrverkeriförsäljning:
 – Nytt tillstånd

125

 – Förnyat tillstånd

100

 – Godkännande av föreståndare

20

Färghandel
 240
Industri:
 – Industri mindre hantering

240

 – Industri större hantering – process

340

Lagerverksamhet
240
Fordonsgasstation
240
Lantbruk 130
Förvaring; Explosiva varor samt
godkännande av föreståndare

150

Mindre komplettering till gällande tillstånd

20

Mindre lackeringsanläggning

150

Avslag med utredning

150

Avslag utan utredning

20

Administrativa åtgärder

20

Tidersättning
Tidsersättning debiteras i ärenden, som ej går att definiera enligt ovan t.ex. cisterner ovan mark < 5 i oljehamn och likvärdig, laboratorier samt transporter i rörledning, förhandsbesked och andra åtgärder.

  • icon-logingricon-mailgricon-printgr
 

Allmänna bestämmelser
Tillståndstaxa