Emmaboda station

Emmaboda Brandstation

Emmaboda Brandstation byggt år 1939. Här inryms, förutom räddningstjänst, även ambulansverksamheten i Emmaboda. Polisen och Securitas hyr också lokaler i byggnaden.

Historik

Utvecklingen av ett ordnat brandväsen i Emmaboda skedde långsamt, ända fram till 1913 saknade samhället varje form av organisation för brandskydd. År 1912 inträffade den dittills mest omfattande eldsvådan i Emmaboda, Blomqvistska möbelfabriken brann. Omedelbart efter den stora branden beslöt en grupp kvinnor i samhället söka åstadkomma en grundplåt för ett ordentligt brandväsen. De anordnade en fest i Folkets Park som gav ett netto på 72:32 och arrangörerna meddelade, att beloppet stod till förfogande för brandskyddande åtgärder. En kommitté valdes med uppdrag att köpa brandredskap för det skänkta beloppet. På kommitténs initiativ, tillsammans med samhällsborna, bildades en frivillig brandkår.

År 1919 bildades Emmaboda brandsläckarförening och 1921 förelåg förslag till brandskyddets ordnande i samhället, utarbetat av brandchefen i Kalmar. Sommaren 1922 kunde det nybyggda spruthuset vid Järnvägsgatan tas i bruk.

År 1926 hade kåren brandchef, vice brandchef, befäl för vakt- och reservavdelningen samt 50 brandmän. Under 1926 ingick också föreningen i Sveriges brandkårers riksförbund.

Den 17 april 1931 fastställdes en brandordning av länsstyrelsen som bl.a. stadgade att släckning och andra därtill hörande arbeten skulle ombesörjas av en styrka under befäl av en brandchef och i hans ställe en vice brandchef. Styrkan skulle bestå av en elitbrandkår på 15 man, kallad borgarbrandkår, och en allmän brandkår. Borgarbrandmännen skulle avlönas medan den allmänna brandkåren skulle bestå av envar inom köpingen boende tjänstepliktig person. Brandskåp med brandlurar skulle fortfarande finnas, men för alarmering av allmänna brandkåren skulle en tyfon vara uppsatt vid brandstationen. År 1931 övertog köpingen brandsläckningsföreningens organisation. Brandkårens första motoriserade fordon stod färdigt 1935 och byggdes av elitbrandmännen själva.

Den 24 maj 1938 godkände fullmäktige ett förslag till kombinerad polis- och brandstation på en tomt på Järnvägsgatan. Byggnaden invigdes 1939 och blev ett centrum för flera funktioner inom samhällstjänsten, brandvärn, polisväsen, kommunal förvaltning och folktandvård. År 1968 gjordes en större om- och tillbyggnad av stationen och både brandkåren och polisen fick betydligt bättre lokaler. Inför kommunsammanslagningen, den 1 januari 1969, bestod Emmaboda samhälles brandkår av 20 man och ett brandvärn med 10 man. Kåren hade fyra motorfordon, varav två tankvagnar.

(Utdrag ur boken EMMABODA ett småländskt samhälle , 816.1 kB. av Carl Ågren)

Nutid

Idag inryms Emmabodakåren fortfarande i den brandstation som byggdes år 1939. Här finns också administrationen för Räddningstjänstförbundet Emmaboda-Torsås som bildades under år 2006, och innefattar Emmabodas och Torsås räddningstjänster.

Administrationen på stationen består av räddningschef, stf. räddningschef, säkerhetssamordnare, utbildningssamordnare, operativ samordnare, assistent och tekniker. Beredskapsstyrkorna i Emmaboda består av fyra grupper med 1 styrkeledare + 4 deltidsbrandmän. På stationen inryms också ambulansverksamheten i Emmaboda. Polisen har sin verksamhet kvar och sedan år 2009 har också Securitas lokaler på stationen. Fordonsparken består av en Scania släckbil med 3 000 liter vatten och 400 liter skum, en Volvo tankbil med 7 500 liter vatten och 400 liter skum. Här finns också en Hägglunds bandvagn.