Gamla sprängkistor - risker och regler

Skärpta regler vid hantering av explosiva varor har bland annat inneburit att så kallade sprängkistor av äldre modell inte uppfyller gällande krav på tillgreppsskydd eller förankring. De gamla sprängkistorna, som tidigare användes för förvaring av sprängmedel, har ersatts av nya godkända förvaringslösningar.

Gammal rostig sprängkista
Sprängkista

Det händer då och då att gamla sprängkistor påträffas, - ofta ute i det fria men
även i källare eller i förråd. Sprängkistorna, med okänt innehåll, kan ha lämnats
kvar medvetet eller helt enkelt glömts bort. Om det inte går att utesluta att en
påträffad sprängkista innehåller gamla sprängämnen måste kistan hanteras med
mycket stor försiktighet.

Risker
Ett sprängämnes egenskaper förändras över tid. Miljöpåverkan, - t ex värme, kyla eller
fukt, bidrar till att påskynda denna process.

Åldrande och miljöpåverkan kan innebära att sprängämnen blir instabila med risk för
oväntade och kraftiga reaktioner. Risken är särskilt stor när det gäller dynamit av äldre typ baserad på nitroglycerin. Man brukar ibland säga att gammal dynamit ”svettas”, - att
nitroglycerinet skiktar sig och tränger ut i sin rena form. Nitroglycerin är ett extremt
känsligt explosivämne. Minsta stöt kan få ämnet att explodera.

Även krut och pyrotekniska satser förändras kemiskt med tiden och kan bli mer instabila.

Regler och tillstånd
Hantering, som t.ex. användning och förvaring, av explosiva varor regleras i lag
(2010:1011) och förordning (2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor, ofta
benämnda LBE och FBE. Mer detaljerade regler finns i Myndigheten för samhällsskydd
och beredskaps (MSB:s) föreskrifter om hantering av explosiva varor, (MSBFS 2019:1).

Kommunen behöver ha tillstånd för sin hantering av explosiva varor. Användning och
förvaring är, med några få undantag, tillståndspliktig. Exempel på undantag är att
Polismyndigheten och Säkerhetspolisen inte behöver söka tillstånd. Det finns även ett antal produkter som, i små mängder, är undantagna från tillståndskravet. Vissa fyrverkerier som får användas av allmänheten är ett sådant exempel.

Destruktion är också en del av hanteringsbegreppet. Den som vill ha möjlighet att åta sig uppgiften att destruera explosiva varor ska söka tillstånd hos MSB. För att beviljas ett sådant tillstånd behöver sökanden ha dokumenterad utbildning och erfarenhet av just det slags vara som ska destrueras.

Om gamla srängkistor påträffas, tänk på att:

  • Området där sprängkistan påträffas kan behöva spärras av.
  • Informera kommunal räddningstjänst och polis.
  • Inhämta information
  • Kontakta person med sprängämneskunskap för bedömning av riskerna.
  • Destruktion: - Kontakta företag med rätt kompetens och gällande tillstånd.

För information om vilka företag som har tillstånd att destruera explosiva varor kontakta
MSB (registrator@msb.se)

Mer information finns att hämta hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.