Hantering av gasol vid publik versamhet

Råd och anvisningar för hantering av gasol vid publik verksamhet

Anvisningar

1. Anmälan om tillfällig hantering av brandfarliga varor vid publik verksamhet skall skriftligen inlämnas till räddningstjänsten.

2. Föreståndare skall finnas för varje förbrukningsställe. Namn, adress och telefonnummer skall anmälas till räddningstjänsten. Se anmälningsblankett.

3. Utrustningen skall vara godkänd och täthetsprovad enligt SÄIFS 2000:6 . Skriftliga drifts- och skötselinstruktioner skall finnas för förbrukningsapparat.

SÄIFS 2000:6 , 54.5 kB.

4. Gasolflaska skall förvaras stående och stadigt förankrad på väl ventilerad plats, och skyddas för åtkomlighet av obehöriga.

5. Omkopplare för användande av dubbla flaskor bör finnas för att undvika flaskbyte under pågående verksamhet. Flaskventiler skall alltid stängas vid längre uppehåll i verksamheten.

6. Slangar bör ej vara längre än 1,5 meter. De skall vara avsedda för gasol och vara skyddade mot åverkan samt märkta på föreskrivet sätt.

7. Avstånd mellan gasolbrännare och ovanför beläget brännbart material skall vara minst 0,5 meter, avstånd i sidled minst 0,2 meter.

8. Om gasolflaska transporteras till/från förbrukningsstället efter öppethållande skall tätpropp och skyddskåpa finnas på flaskan.

9. Brandredskap typ handbrandsläckare pulver eller kolsyra, skall finnas vid anläggningen.