Organisation

Organisation

Räddningstjänstförbundet Emmaboda-Torsås är resultatet av ett samarbete mellan Emmaboda och Torsås kommuner. Förbundet bildades under år 2006 med uppgift att svara för räddningsverksamheten i de båda kommunerna. Själva verksamheten i kommunalförbundet startade den 1 januari 2007. Räddningstjänstförbundets uppgift är att hålla en för medlemskommunerna gemensam räddningstjänst samt att ansvara för förebyggande åtgärder mot brand och annan olycks- och skadeförebyggande verksamhet, som enligt Lag om skydd mot olyckor åvilar kommunerna. Räddningstjänstförbundet Emmaboda-Torsås leds av en direktion som består av 9 ordinarie ledamöter och 9 ersättare. Dessa är fördelade så att den ena medlemskommunen är representerad med 5 ledamöter och den andra är representerad med 4 ledamöter. Den medlemskommun som är representerad med 5 ledamöter utser ordförande. Kommunerna turas sedan om i mandatperioder. Ledamöter, ersättare och revisorer utses av respektive medlemskommuns kommunfullmäktige. organisation2Organisationen omfattar förutom direktion, räddningschef och stf. räddningschef. Stf. räddningschef ansvarar dessutom för tillsynsverksamheten i kommunerna. Utbildningsansvarige har hand om intern/extern utbildning och övningsverksamheten. Två tekniker sköter drift och underhåll av materiel och bilar. En assistent är anställd för att sköta adm./kansli. En viss del av administrationen i förbundet köps in av Emmaboda kommun. I den operativa verksamheten finns fyra deltidsbrandkårer och två värn. Förbundet samarbetar med Nybro Räddningstjänst vad gäller RCB (räddningschef i beredskap).